Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

T.C Haliç Üniversitesi bir Vakıf Üniversitesi olarak İstanbul’da ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kurarak üç ayrı bölümde (Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği) on iki yıldır güçlü bir akademik kadrosu ile lisans eğitimini başarı ile devam ettirmektedir. Bugün Türkiye de Vakıf üniversiteleri arasında gerek eğitim ve öğretim kalitesi, gerekse laboratuvar ve spor alanları ile sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyetten sonraki yaşamları ve iş bulma kapasiteleri bunun en önemli göstergesidir.

2011 yılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında başlayan lisansüstü programı da başarı ile devam etmekte olup, 2018 yılında da doktora eğitimine başlanmıştır.

Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda ders veren öğretim üyelerinin alanlarında ulusal ve uluslararası tecrübelerini, daha üst düzeyde gelişim amaçlayan bilim insanı olmaya niyeti öğrencilere aktarma fırsatı yaratması ve Türkiye de Spor Bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunması için Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim dalında doktora programını açmıştır. Ayrıca yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin medikal ve paramedikal alanlar ve diğer disiplinlerde yer alması sebebiyle daha üst düzey akademik bilimsel bilgi ihtiyacının karşılanması ve güncellenmesi açısından da bu program önemlidir.

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kampüsünde, uluslararası standartlara sahip araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora programı, Spor Bilimlerinde üniversitemiz bünyesinde veya diğer üniversitelerde Yüksek Lisansını tamamlayıp, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde üst düzey araştırmalar yapan, teknolojiyi takip eden yetkin spor bilimciler yetişmesine aynı zamanda üniversitemizin yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması açısından da önemli katkı sağlayacaktır.

Genel Bilgiler


Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi:  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim dalında Doktora Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dâhil azami dört yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 16.00–20.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim Yeri:  5. Levent Yerleşkesi, Haliç Üniversitesi, Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüp/İSTANBUL

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz-Bahar döneminde yapılmaktadır. Açılan dönemler Haliç Üniversitesi Web sayfasında ilan edilmektedir. Başvurularda gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Kayıt Koşulları


Kayıt Bilgileri:

Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak, ALES'ten sayısal ve/ veya eşit ağırlık puan türlerinden 55 puan almış olmak, YDS'den en az 55 puan almak, Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa kabul edilmeleri ve yerleştirilmeleri için ön kayıt olduktan sonra ilgili Enstitüye bağlı Anabilim dalının hazırladığı sözlü ve/veya yazılı sınavdan geçerli not (75) almaları gerekmektedir.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES ve YDS puanının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans not ortalaması, mülakat sonucu da değerlendirilir.

Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim dalı başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası duyurulur.

Mezuniyet Koşulları


Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Yeterlilik Sınavı‘na tabi tutulur. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Tüm aşamaları sorunsuz tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı verilir.

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı