Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Haliç Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında kurularak, vakıf üniversiteleri arasında alanın ilklerinden olmuştur. Yüksek lisans programı ise ilk kez 2010-2011 eğitim öğretim yılında başlatılmış olup alanda köklü ve deneyimli bir kurum olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programı öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilimi; epidemik hastalıklar, savaşlar, kazalar, çevre problemleri, uygun olmayan yaşam standardı, modern yaşamın getirdiği riskler nedeniyle oluşan çeşitli sistemik hastalık veya yaralanmalar ile mücadele edildiği ve koruyucu yöntemlerin uygulandığı bir bilim alanıdır. Çocuk, erişkin ve yaşlı sağlığında, özürlülükten kadın sorunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde son yıllarda alanını daha da çok genişletmiştir. Bu alanda çok çeşitli özel teknikler, uygulamalar ve yaklaşımlar kullanılmaktadır. Tüm dünyada gelişen ve yaygınlaşan rehabilitasyon biliminde hedefler; problem analiz etme, uygun tedavi önceliklerini belirleme ve uygulamaların yararlılığını değerlendirmektir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programımızın amacı; yüksek lisans yapmış fizyoterapistlerin bilimsel çalışmalarını sürdürme, bağımsız araştırma analiz ve yorum yapma, rehabilitasyon alanında elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına kullanma becerilerine sahip fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir. Ayrıca, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeler ile eksikliği görülen öğretim üyesi yetiştirilmesi ile alana katkıda bulunulacaktır.

Program içeriği; öğrencilerin sınıfta, klinik ve uygulamalı eğitimde aktif yer alma yolu ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimleri hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra araştırma planlama ve bunu gerçekleştirip sonuçlandırma becerisi kazanacak şekilde planlanmıştır. Programın amacı; yaşam kalitesini arttırmak üzere bütün bireylerin rehabilitasyon ihtiyaçlarını değerlendirmek ve çözüm üretmektir. Doktoralı fizyoterapistler rehabilitasyon takımının bir üyesi olarak ve akademik beceriler kazanarak fizyoterapi eğitim programlarının içinde olmanın önemini kavrarlar. Öğrenciler, rehabilitasyonun yaşam süresi perspektifini anlarlar ve bireyin gelişiminin fetal dönemden başlayıp yaşam boyu süren sürekli bir bütünlük süreci olduğunu bilirler.

Genel Bilgiler


Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dâhil azami dört yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 17.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim Yeri:  Eğitim Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz-Bahar döneminde yapılmaktadır. Açılan dönemler Haliç Üniversitesi Web sayfasında ilan edilmektedir. Başvurularda gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Kayıt Koşulları


Kayıt Bilgileri:

Doktora programına başvurabilmek için adayların; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES ve YDS puanının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans not ortalaması, mülakat sonucu da değerlendirilir. Mülakat jürisi tarafından sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı da yapılabilmektedir.

Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim dalı başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası duyurulur.

Mezuniyet Koşulları


Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Yeterlilik Sınavı‘na tabi tutulur. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonunda kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Tüm aşamaları sorunsuz tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı verilir.

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı