Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hemşirelik Doktora Programı

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Doktora Eğitim programı, günümüzde hızlı bir gelişme gösteren ve branşlaşarak Hemşirelik’in değişik alanlarında faaliyet gösteren, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinmiş, etik değerlere bağlı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, araştırıcı, tartışan,  bilgi ve becerileriyle ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunabilecek, alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilen hemşireler mezun etmektir. Doktora programında elde edilen bilgiler ile nitelikli, araştırmacı, yaratıcı, konusunda uzman ve doktora yapabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Hemşirelik bilim dalında kazanılan uzmanlık, devlet ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayacağından, amaçların ne ölçüde gerçekleştiği, yüksek lisans yapmış olan hemşirelere duyulan yoğun talepten anlaşılmaktadır. Doktora öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerimizin hepsinin özel sektörde veya kamu kuruluşlarında çalışması ve tercih edilmesi bunun bir göstergesidir. Akademik alanda da doktorasını tamamlamış hemşirelerin eksikliği, sürekli artmakta olan öğretim elemanı ihtiyacı ile görülebilmektedir.

Genel Bilgiler


Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Hemşirelik Doktora Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dâhil azami dört yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 18.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim Yeri:  5 Levent Yerleşkesi

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz döneminde, dönem içinde bir kez yapılmaktadır. Başvurular Ağustos ayında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Kayıt Koşulları


Kayıt Bilgileri:

Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 70,  Yabancı Dil Sınavından (YDS) ya da ÜDS en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES ve YDS puanının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans not ortalaması, mülakat sonucu da değerlendirilir.

Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim dalı başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası duyurulur.

Puanı yeterli olmayan adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Mezuniyet Koşulları


Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Yeterlilik Sınavı‘na tabi tutulur. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Tüm aşamaları sorunsuz tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı verilir.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ


Hemşirelik bölümü doktora programından mezun olan öğrenciler, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde akademik ilerlemeye hak kazanırlar.