Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Enstitünüze ne zaman ve nasıl başvuru yapılmaktadır?

Web sitesinde ilan edilen tarih aralığında internet üzerinden başvurular yapılmaktadır.  Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır.

 1. Kesin kayıt işlemleri öğrenci adına bir başkası tarafından yapılabilir mi?

Kesin kayıt, ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile yapılabilir.

 1. Program ücretlerini nasıl öğrenebilirim?

Program ücretlerine linkten erişebilirsiniz.

http://www.halic.edu.tr/tr/ogrencimiz/ogrenim-ucretleri

 1. Burs olanakları nelerdir?

Başvuru yapılacak döneme göre güncel burs olanaklarına linkten erişebilir aynı zamanda başvuru dönemlerinde Enstitü sayfamızdan takip edebilirsiniz. http://www.halic.edu.tr/tr/ogrencimiz/ogrenim-ucretleri

 1. Anlaşmalı kurum indirimleri nelerdir?

Öğrenim ücretinde indirim uygulanan anlaşmalı kurumlar listesine linkten ulaşabilirsiniz. http://lisansustuprogramlar.halic.edu.tr/tr/anlasmali-kurumlarimiz

 1. Haliç Üniversitesi mezunları için burs olanakları nelerdir?

Lisansüstü eğitimde Üniversitemiz mezunları için burs olanakları mevcuttur. Yıl bazında değişebilmekle birlikte, başvuracağınız dönemin güncel burs oranlarına linkten erişebilirsiniz. http://www.halic.edu.tr/tr/ogrencimiz/ogrenim-ucretleri

 1. Tam burs olanağı var mıdır, kimler tam burstan yararlanabilir?

Tam burs olanağı program için belirlenen kontenjanın dolması halinde geçerlidir. Burs durumu öğrencinin başarı sırasına göre rektörlük tarafından değerlendirilir.

 1. Mükatlar nasıl gerçekleştirilmektedir?  Mülakatlarda bilim sınavı uygulanmakta mıdır?

Mülakatların nasıl ve ne şekilde yapılacağı ilgili programın Anabilim/Sanat Dalı Başkanlığı tarafından karar verilmektedir. Pandemi sürecinde Anabilim-Sanat Dalı kararı ile online mülakat uygulanabilmektedir. Mülakat tarihleri, başvuru dönemi sürecinde Enstitü sayfamızda duyurulur.

 1. Tezli Yüksek Lisans Programlarına ALES sınav sonucu olmadan başvuru yapılabilir mi?

ALES belgesi olmayanların ve programın alım koşullarında belirtilen gerekli ALES puanı şartını sağlamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Tiyatro ve Türk Musikisi Yüksek Lisans Programlarına, Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarına, Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

 1. Tezsiz Yüksek Lisans başvurusunda ALES gerekli midir?

Tezsiz Programlara başvuru için ALES şartı aranmamaktadır.

 1. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçilebilir mi?

 Tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, gerekli şartları tamamlayan öğrenciler tezli yüksek lisans programına geçebilir.

 1. Başvuru sırasında YDS ye eşdeğer sayılan diğer İngilizce yeterlik sınavları nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan; YÖKDİL, YDS, e-YDS yabancı dil sınav geçerlidir. Ayrıca TOEFL sınavından eşdeğer puan sağlanması halinde bu sınav da geçerlidir.

 1. Başvuru ve kayıt için istenilen sınav sonuçlarının geçerlik süreleri nelerdir?

YDS, e-YDS, ve YÖKDİL ve ALES sınav sonuçları 5 yıl geçerlidir. TOEFL 2 yıl geçerlidir.

 1. Hangi programlara başvuruda portfolyo istenmektedir?

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarına, Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programına girişte, mülakatlar kapsamında portfolyo, Anasanat Dalının ilgili dönem için ilan ettiği başvuru koşulları kapsamında talep edilebilir. Sanat alanlarından mezun olmamış adaylar, mülakatta portfolyo olmaksızın değerlendirilebilirler.

 1. Enstitünüze yatay geçiş yolu ile başvuru yapılabilir mi?

Üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi tamamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

 1. Eğitim ve Öğretim Dili nedir?

Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

 1. Bilimsel/ Sanatsal Hazırlık uygulanmakta mıdır?

Yüksek Lisans ve Doktora Programına kabul edilen ve önceki derecesini (lisans veya yüksek lisansını) farklı bir alanda tamamlamış öğrenciler, ilgili Anabilim-Anasanat Dalı tarafından uygun görülen bilimsel hazırlık programına alınabilirler.

 1. Bilimsel/ Sanatsal Hazırlığın süresi nedir?

Bilimsel/Sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Hazırlık Programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

 1. Bilimsel Hazırlık derslerini alırken kayıtlı olunan yüksek lisans/doktora programından ders alınabilir mi?

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden ög?rencilere yazılı bas?vuruda bulunmaları kos?uluyla, anabilim/anasanat dalı bas?kanlıg?ının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri de verilebilir.

 1. Derslere kayıt işlemi nasıl yapılmaktadır?

Enstitü tarafından duyurulan tarihler aralığında ders kayıtları, öğrenci şifresi ile öğrenci tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılır, Anabilim-Anasanat Dalından danışman öğretim üyesi tarafından onaylanır. Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk ders kayıtları ise danışman öğretim üyesi tarafından yapılır. Ders kayıtlarının onaylanması için öğrencilerin danışmanlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 1. Ders kaydı sırasında otomasyon kaynaklı sorunlar için ne yapılmalı?

Öğrenci Otomasyon Bilgi Sisteminden destek alınabilir. ( halicotomasyon@halic.edu.tr )

 1. Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30 ‘undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’ sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz.

 1. Dersler online olarak mı, yoksa yüz yüze mi yapılmaktadır?

YÖK ün kararı gereğince derslerin nasıl yapılması gerektiği Üniversitelere bırakılmıştır.

Pandemi sürecinde derslerin çoğu online olarak, Halic-X Platformu üzerinden sürdürülmektedir. http://halicx.halic.edu.tr/tr

 1. Sınavlar online olarak mı, yoksa yüz yüze mi yapılmaktadır?

Sınavların yapılış şekillerine ilgili dersin Öğretim Üyesi karar vermektedir.

 1. Öğrenci belgesi ve Transkript nasıl alınır?

Öğrenci belgesini ve Transkripti Öğrenci işlerinden alınabileceği gibi, öğrenci şifresi ile girişle otomasyon sistemi üzerinden de transkript görüntülenebilir.

 1. E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri geçerli midir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2018 tarih ve E-53785 sayılı yazısı gereğince tüm resmi kurumlarda geçerlidir.

 1. Bir dersten başarılı sayılmak için sağlanması gereken başarı notu en az kaç olmalıdır?

Başarı notu yüksek lisans programlarında en az 65, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 olması gerekir.

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının süresi kaç dönemdir?

Tezsiz yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak için kaç ders alınmalıdır?

Tezsiz yüksek lisans programı en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur.

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programında dönem projesi danışmanı ne zaman belirlenir?

Danışman, ilgili programın Anabilim/Anasanat dalı Başkanlığı tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.

 1. Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ne kadardır?

Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, dört yarıyıl olup en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 1. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre toplam süreye dahil midir?

Hayır, değildir.

 1. Tezli Yüksek Lisans Programında kaç ders alınması zorunludur?

Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

 1. Tezli yüksek lisans programında kaç kredi alınması zorunluluğu vardır?

Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak koşuluyla 60 AKTS’den oluşur. Tez ile birlikte toplam en az 120 AKTS’ den olus?ur.

 1. Tezsiz yüksek lisans programında kaç kredi alma zorunluluğu vardır?

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur.

 1. Doktora programında kaç kredi alınması zorunludur?

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmis? ög?renciler için toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile ders dönemi boyunca en az 120 AKTS alınması zorunludur

 1. Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans için tez danışmanı/ proje danışmanı ataması ne zaman yapılır?

Danışman, ilgili programın Anabilim/Anasanat dalı Başkanlığı tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Enstitü tarafından onaylanan danışman, tez danışmanı olarak atanır ve öğrencinin sisteminde görülür.

 1. Tezli Yüksek lisans programında tez konusu ne zaman belirlenmelidir?

Tez konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye istenilen formatta önerilir. Enstitü tarafından onaylanan konu önerisi, öğrencinin sisteminde görülür.

 1. Tezli yüksek lisans/doktora programında belirlenen tez konusu değiştirilebilir mi?

Tez konusu değiştirilecek ise enstitü sayfasındaki tez konu değişikliği ve yeni tez konu önerisi formları tez danışmanı ile birlikte doldurulur ve Enstitüye başvurulur. Belirlenen yeni konu önerisi Enstitü tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde tez konusu değiştirilebilir.

 1. Doktora programında en az kaç ders alınmalıdır?

Doktora Programları en az yedi ders ve seminer alınması zorunludur. Ders dönemini, doktora yeterlik sınavı izler ve başarılı olan öğrenciler tez çalışmalarına başlar.

 1. Doktora/ Sanatta Yeterlik Programını tamamlamak için azami süre nedir?

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır; Lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

 1. Doktora veya Sanatta Yeterlikte ders dönemini tamamlamak için belirlenmiş bir azami süre var mı?

Doktora ve sanatta yeterlik programları için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

 1. Doktora/Sanatta Yeterlikte ders döneminin başarılı bir şekilde tamamlanması için sağlanması gereken not ortalaması en az kaç olmalıdır?

Genel not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

 1. Doktora/Sanatta Yeterlik Tez danışmanı ne zaman belirlenir?

Tez danışmanı ataması, Anabilim/ Sanat dalı önerisi ve Enstitü onayı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tamamlanmalıdır.

 1. Doktora yeterlik sınavına ne zaman girilmektedir?

Öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmiş olması gerekmektedir.

 1. Doktora yeterlik sınavında başarısız olunursa ne olur?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden bir sonraki yarıyıl tekrar sınava alınır.  Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 1. Sanatta Yeterlikte Tez sürecinde geçmeden önce yeterlik sınavı uygulanmakta mıdır?

Hayır. Sanatta Yeterlikte doktora yeterlik sınavına eşdeğer bir sınav bulunmamaktadır.

 1. Doktora tez önerisini en geç ne zaman verebilirim?

Doktora Programlarında yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini vermelidir.

 1. Doktora tez izlemeleri hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Yönetmelik gereği doktora tez izlemeleri Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa yapılır. Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.